Stichting Cancer Center Amsterdam

Stichting Cancer Center Amsterdam zet zich al meer dan 30 jaar in om onderzoek naar vroege opsporing en betere behandelmethodes mogelijk te maken voor mensen met kanker.

Missie CCA

Kanker is een ziekte die iedereen raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt ooit de diagnose kanker.

Cancer Center Amsterdam, het klinisch oncologisch onderzoekscentrum van Amsterdam UMC, wil mensen met kanker langer laten leven en zo veel mogelijk genezen. Hiervoor is veel onderzoek nodig naar vroegere opsporing van kanker, naar therapie op maat en naar de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Het is onze missie om dit onderzoek mogelijk te maken om daarmee een doorbraak te forceren door innovatieve behandelingen te helpen ontwikkelen.

Directie

De directie bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of meer natuurlijke personen. De directie vormt het bestuur in de zin van de wet.
De directie heeft een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak.

De huidige directeur is de heer prof. dr. G. Kazemier.

Raad van Toezicht

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen en een bijdrage te leveren aan het werven van fondsen. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, en kunnen éénmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. Leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning.

Leden Raad van Toezicht (per 1 september 2021)

De heer Mr. A.T.P. van der Laan, lid en voorzitter
De heer Drs. K.J. Storm RA, lid en vice-voorzitter
De heer Drs. K. Baldewpersad Tewarie RA, lid en penningmeester
Mevrouw Mr. M.A.V.E. Dreesmann, lid en secretaris

De heer Mr. W. Han, lid
De heer Drs. F.J.N. Kramer, lid
De heer S. Neefjes, lid
De heer Mr. B.J. Noteboom, lid
Mevrouw N. Stolk-Luyten, lid

Raad van Ambassadeurs (per 1 september 2021)

De heer Ing. A. van de Beek
De heer Mr. P. Ch. J. M. Berger
De heer P.L. Blankendaal
De heer Drs. M.A.J.M. Bos
De heer J.W.M. Brenninkmeijer
De heer L. Friese
De heer Prof. dr. V. Halberstadt
De heer Mr. A.P. van Heeren
De heer C. van der Hoeven

De heer P.C.A. Karsten
Mevrouw Drs. M. Meijer-Bergmans
De heer Prof. dr. H.M. Pinedo
De heer Mr. R.P. Rappange
De heer Prof. dr. ir. D.N. Reinhoudt
De heer Drs. M. Sanders
De heer J.F. Sistermans
De heer Mr. R.J. Vles
De heer A. Wynaendts

Beloningsbeleid

Noch de leden van het bestuur, noch de leden van de Raad van Toezicht genieten een beloning ten laste van de Stichting.

 

Voor de werkzaamheden van de directeur wordt maandelijks een vergoeding van €1.000,- aan Amsterderdam UMC, locatie VUmc overgemaakt.

 

Het ondersteunend personeel is in dienst bij VUmc en wordt aan de Stichting doorbelast conform CAO.

Jaarverslagen

Dankzij de enorme steun van donateurs heeft Stichting Cancer Center Amsterdam al vele onderzoeksprojecten kunnen financieren en de aanschaf van apparatuur mede mogelijk gemaakt. Jaarlijks wordt minimaal €1,2 mln ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek en waar mogelijk zelfs meer. De stichting is alle donateurs heel erg dankbaar dat zij dit mogelijk maken.

 

Wilt u meer weten over de onderzoeksprojecten waaraan Stichting Cancer Center Amsterdam in 2021 heeft bijgedragen? Lees het hier in het Jaarverslag 2021.

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag van 2021 of van eerdere jaren, dan kunt u contact opnemen per mail aan stichtingcca@amsterdamumc.nl of via 020-4441058.

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

Overige documenten

Extra nieuwsbrief
Formulier publicatieplicht
Publicatieplicht 2021
Statuten 2021
Beleggingsstatuut

ANBI – KVK

Stichting Cancer Center Amsterdam is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften aan Stichting Cancer Center Amsterdam kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over donaties en erfenissen die wij ontvangen. Die komen dus volledig ten goede aan het werk van Amsterdam UMC, Cancer Center Amsterdam.

Stichting Cancer Center Amsterdam is geregistreerd onder ANBI-nummer 22716.

 

Bij de Kamer van Koophandel is Stichting Cancer Center Amsterdam geregistreerd onder KvK-nummer 34203694.

Partners